Marka, Patent, Tasarım ve Faydalı Model Tescil Hizmetleri

Faydalı Model

Faydalı model yeni olan ve sanayiye uygulanabilen buluşlar için verilen tescildir.  Faydalı modeller inceleme aşamasına tabi olmadığı için patent tescil sürecine göre daha kısa sürede sonuçlanmakta ve maliyet açısından avantaj sağlamaktadırlar.

 

Faydalı model 10 yıl süreyle başvuru sahibine buluşu kullanma ve 3.kişlerin izinsiz kullanımını engelleme hakkı sağlamaktadır.

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu uyarınca,

 

  • Yeni olan,
  • Sanayiye uygulanabilen,

buluşlar faydalı model belgesi verilerek korunur.

 

Faydalı modellerde patentlerde aranan “Tekniğin bilinen durumunu aşma” kriteri aranmaz.

 

6769 sayılı kanunun 82. Maddesinde buluş sayılmayan konu ve faaliyetler ile patent verilemeyecek buluşlar belirtilmiştir. Bunlara ek olarak aşağıda sayılan buluşlar faydalı model ile korunamazlar, ancak bu buluşlar için patent başvurusu yapılabilmektedir;

a) Kimyasal ve biyolojik maddelere veya kimyasal ve biyolojik usullere ya da bu usuller

sonucu elde edilen ürünlere ilişkin buluşlar,

b) Eczacılıkla ilgili maddelere veya eczacılıkla ilgili usullere ya da bu usuller sonucu elde edilen ürünlere ilişkin buluşlar,

c) Biyoteknolojik buluşlar,

ç) Usuller veya bu usuller sonucu elde edilen ürünlere ilişkin buluşlar,

 

6769 sayılı kanunun 143. Maddesince faydalı modeller için de kanunda belirtilen süre içerisinde araştırma talebi yapılması zorunludur. Aksi takdirde faydalı model başvurusu geri çekilmiş sayılır.

Faydalı model başvuru sahibi, en geç araştırma raporunun bildirim tarihini takip eden üç aylık sürenin bitimine kadar faydalı model başvurusunun patent başvurusuna dönüştürülmesini talep edebilmektedir.

 

Faydalı modele ilişkin açık bir hüküm bulunmadığı ve faydalı modelin özelliği ile çelişmediği takdirde bu Kanunda patentler için öngörülen hükümler, faydalı modeller hakkında da uygulanır.

 

Aynı kişiye veya halefine, aynı buluş konusunda, aynı koruma kapsamıyla, birbirinden bağımsız olarak birden fazla patent veya faydalı model ya da bu belgelerin her ikisi verilmez.

Faydalı model korumasıyla, faydalı modele konu buluşun, başvuru sahibinin rızası dışında kullanımı engellenebilmektedir.

Tescil edilmemiş buluşlar ise koruma kapsamının dışında kalmakta ve kamunun kullanımına açık hale gelmektedir.

 

Faydalı model koruması alınmak istenen bir buluşun piyasaya sürülmesinden veya herhangi bir yolla kamunun bilgisine sunulmasından itibaren en geç 1 yıl (12 ay) içerisinde müracaatının yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde söz konusu buluş, kanunen YENİLİK kriterini kaybedeceğinden, tescil edilemeyecek ve kamunun kullanımına açık hale gelecektir.

Faydalı model tescili yeni ve sanayiye uygulanabilir buluşlara verildiğinden, faydalı model müracaatında bulunmadan önce ön araştırma yaptırmak yerinde olacaktır.

Faydalı model tescili için yetkili kurum Türk Patent ve Marka Kurumu’dur.

 

Faydalı model başvurusu buluş için hazırlanan tarifname ile yapılmaktadır.  Buluş korumasının sınırları ise tarifnamede yer alan İSTEMLER ile çizilmektedir. Bu bakımdan gerek tarifnamenin, gerekse istemlerin, hem Kanun’a hem de buluş korumasının kapsamına uygun şekilde hazırlanması gerekmektedir.

Tescil için başvurusu yapılan patentler hem Türkpatent tarafından hem de uluslar arası tescil kurumları tarafından ilan edilmektedir. Ancak faydalı model müracaatında bulunmadan önce hem zaman kaybı hem de maliyetler bakımından ön araştırma yapılmasında çok büyük yarar bulunmaktadır.

Firma takibinin avantajları:

1- Gerek Türkpatent gerekse uluslararası tescil otoriteleri (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı – WIPO, Avrupa Patent Ofisi – EPO) tarafından ilan ve tescil edilmiş tüm patentleri ve faydalı modelleri konusuna ve başvuru sahibine göre görme imkânı olduğu için patent/ faydalı model müracaatından önce araştırma yapma imkânı bulunmaktadır,

2- Sektörünüzde tescil başvurusu yapılan patentleri/faydalı modelleri periyodik olarak tespit edebilme,

3- Rakiplerinizin yapmış oldukları tescil müracaatlarından ve sektördeki son gelişmelerden haberdar olma,

 

DIŞ PATENT ile yapılan yıllık patent/ faydalı model ve firma takibi anlaşması çerçevesinde takip edilmesini istediğiniz patent/ faydalı model ve firmalara ilişkin olarak aylık raporlama yapılmaktadır.