Gizlilik Politikası

Daha Fazla Bilgi Almak İster Misiniz?

Profesyonel danışmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz.

İletişim
Sözleşmeler gizlilik politikası banner

ÖNSÖZ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında DIŞ PATENT MARKA TESCİL VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. olarak kişisel verilerinizin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizin korunmasına önem vermekteyiz. Şirketimize muhtelif yollardan iletilen sizlere ait tüm kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin saklanması hususunda hassasiyet göstermekteyiz. Bu bağlamda 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere T.C. Anayasası ve sair mevzuat hükümlerine uyum sağlayabilmek adına DIŞ PATENT MARKA TESCİL VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. olarak gereken teknik ve idari tedbirleri almış bulunmaktayız. Kişisel verilerinizin korunması konusunda bilhassa önem arz eden DIŞ PATENT MARKA TESCİL VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. bünyesinde yürürlüğe konulmuş olan Gizlilik Politikamızı sizlerle paylaşmaktayız.
DIŞ PATENT MARKA TESCİL VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

1.TANIMLAR

Veri SorumlusuKişisel verilerin işleme amaçlarını ve
vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin
kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu
olan DIŞ PATENT MARKA TESCİL VE
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD.
ŞTİ.’yi ifade etmektedir.
Veri Sahibi-İlgili KişiKişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade
etmektedir.
Şirketİş bu politika uyarınca DIŞ PATENT
MARKA TESCİL VE DANIŞMANLIK
HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. ifade
edilmektedir.
Kanun6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanununu ifade edilmektedir.
Kişisel VeriKimliği belirli veya belirlenebilir kılan
gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi ifade
edilmektedir.
Özel Nitelikli Kişisel VeriKişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi,
felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer
inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya
da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza
mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili
verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel
nitelikli kişisel verilerini ifade etmektedir.
KurulKişisel Verileri Koruma Kurulunu ifade
etmektedir.
Politikaİşbu “Gizlilik Politikası” ifade edilmektedir.
Kişisel Verilerin İşlenmesiKişisel verilerin tamamen veya kısmen
otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt
sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik
olmayan yollarla elde edilmesi,
kaydedilmesi, depolanması, muhafaza
edilmesi, değiştirilmesi, yeniden
düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması,
devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi,
sınıflandırılması ya da kullanılmasının
engellenmesi gibi veriler üzerinde
gerçekleştirilen her türlü işlem ifade
edilmektedir.
Açık RızaBelirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye
dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza
ifade edilmektedir.
Yok EtmeKişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir
şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar
kullanılamaz hale getirilmesini ifade
etmektedir.
SilmeKişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir
şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz
hale getirilmesini ifade etmektedir.
Anonim Hale GetirmeKişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse
dahi hiçbir surette kimliği belirli veya
belirlenebilir bir gerçek kişiyle
ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini
ifade etmektedir.
İmhaKişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya
anonim hale getirilmesini ifade etmektedir.
VeriKişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler
birlikte ifade edilmektedir.

2. GİZLİLİK POLİKASININ AMACI
Kişisel verilerin korunması ve kanuna uyum sağlanması temel prensibimizdir. DIŞ PATENT MARKA TESCİL VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. (Bundan sonra “DIŞPATENT” veya “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak yaptığımız tüm işlerde sizlerden almış olduğumuz kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler gizli tutulmuş ve üçüncü kişilerle paylaşılmamıştır. Bu bağlamda şirketimiz daima kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin korunmasına ilişkin gereken hassasiyeti göstermiştir. Yine 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “Kanun” ya da “KVKK” olarak anılacaktır.) uyarınca şirket içi düzenlemelerimiz yeniden yapılmış olup; teknik ve idari tedbirler alınmıştır. Devam eden süreçte de DIŞ PATENT MARKA TESCİL VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. olarak kanunun getirdiği tüm yükümlülüklere uymayı kabul, beyan ve taahhüt etmekteyiz.

3. GİZLİLİK POLİTİKASININ KAPSAMI
İşbu Gizlilik Politikamız 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak hazırlanmıştır. Kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz rızanızla ya da kanuna uygunluk halleri kapsamında işlenmektedir. Söz konusu verileriniz;
✓ Şirket güvenliğinin sağlanabilmesi,
✓ Sizlere eksiksiz hizmet sunulabilmesi,
✓ Ticari faaliyetlerimizin yürütülebilmesi,
✓ Sorunlarınızın hızlıca çözümlenebilmesi,
✓ Kalitemizin artırılabilmesi, amacıyla kullanılmaktadır.
Sizlerden gelen bazı kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler Kanunun öngördüğü usullerde kişisellikten çıkarılmakta ve anonim hale getirilmektedir. İstatistik amacıyla kullanılan veriler halihazırda Kanunun düzenlemesine ve politikamızın kapsamın dâhil değildir. İşbu politikamızı DIŞPATENT olarak Kanuna uygunluk kapsamında kişisel verileri korumak maksadıyla değiştirme hakkımız haizdir. Gizlilik politikası DIŞPATENT’in çözüm ortaklığı yaptığı gerçek ve tüzel kişilerin, müşterilerinin, çalışanlarının ve diğer tüm kişilerin herhangi bir yoldan elde edilen verilerinin korunmasını amaçlamaktır. Bu bağlamda amaçlanan hedefi gerçekleştirmek amacıyla çeşitli düzenlemeleri ihtiva etmektedir.

4. KİŞİSEL VERİLERİN VE/VEYA ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ İLE İLGİLİ TEMEL PRENSİPLER
Kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili temel prensiplerimiz aşağıdaki gibidir. Bu bağlamda DIŞPATENT’in açık rızaya dayanarak veya Kanuna uygunluk halleri kapsamında işlediği verilerde işbu ilkeler geçerli olacaktır.
Hukuka Uygun Olması : DIŞPATENT gerçek ve tüzel kişilerden kendisine gelen ve muhtelif yollardan topladığı kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin kaynağını ve hukuka uygunluğunu sorgulamaktadır. Bu bağlamda verilerin hukuka uygun olarak elde edilmesi DIŞPATENT için önem arz etmektedir.
Dürüstlük Kurallarına Uygun Olması : DIŞPATENT gerçek ve tüzel kişilerden kendisine gelen ve muhtelif yollardan topladığı kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin kaynağını sorgulamaktadır. Bu bağlamda verilerin dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesi DIŞPATENT için önem arz etmektedir.
İşlendikleri Amaçla Sınırlı, Ölçülü ve Bağlantılı Olması : DIŞPATENT muhtelif yollardan elde ettiği kişisel verileri ve/veya özel nitelikli kişisel verileri işlendikleri amaca uygun, işlenme amacıyla sınırlı, ölçülü ve hizmetin ifasının gerektirdiği ölçüde kullanmaktadır.
Kişisel Verilerin ve/veya Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Doğru Olması : DIŞPATENT gerçek ve tüzel kişilerden kendisine gelen ve muhtelif yollardan topladığı kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin yanlış bilgi içermemesine ve doğru olmasına önem vermektedir. Fakat DIŞPATENT müşterilerinin veya temas halinde olduğu gerçek ve tüzel kişilerin beyan ettiği kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda değildir. Zira bu husus hukuken ve çalışma prensiplerimiz doğrultusunda mümkün değildir.
Gerektiğinde Güncel Olması : DIŞPATENT muhtelif şekillerde elde ettiği kişisel verilerde ve/veya özel nitelikli kişisel verilerde değişiklik olmuşsa, söz konusu değişikliğin şirkete iletilmesine ve iletildiği takdirde verinin güncellenmesine önem vermektedir.
Belirli ve Meşru Amaçlar İçin İşlenmesi : DIŞPATENT kişisel verileri ve/veya özel nitelikli kişisel verileri veri sahibinin verdiği açık rıza veya kanunen öngörülen istisnalar çerçevesinde açık rıza almaksızın işlemektedir. Her verinin işlenme amacı belirli olup meşru olmayan hiçbir amaç için kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmemektedir.
Kanunda Öngörülen ve/veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olacak Süre Kadar Muhafaza Edilmesi : DIŞPATENT elde ettiği kişisel verileri ve/veya özel nitelikli kişisel verileri ilgili kanunlarda öngörülen ve/veya işlendikleri amaç için gerekli olan süreler boyunca saklamaktadır. Söz konusu amaçlar son bulduğunda veriyi anonimleştirmekte, yok etmekte veya silmektedir.

5. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİM HALE GETİRİLMESİ
Kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz Kanunda öngörülen zamanaşımı ve saklama sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması veya amaca uygun diğer gerekliliklerin son bulması ile silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemleri ilgili veri sahibinin talebi üzerine veya DIŞPATENT tarafından re’sen (kendiliğinden) yapılmaktadır.

6. CİMRİLİK İLKESİ
Cimrilik ilkesi diğer adıyla azami tasarruf ilkesidir. Muhtelif yollardan ulaşan kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler şirketimizin sistemine aktarılır. Söz konusu ilke uyarınca veriler, gerekli olduğu kadar sisteme işlenmektedir. DIŞPATENT tarafından toplanacak veriler amaca uygun olarak belirlenmekte ve değişkenlik göstermektedir. Bu bağlamda veriler amaca uygun olarak toplanmakta ve amaçla paralel olmayan veriler toplanmamaktadır. Amacı dışındaki fazlalık veriler şirket sistemine kaydedilmez, silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Fakat söz konusu veriler istatistikî amaçla kullanılabilir.

7. VERİLERİN GİZLİLİĞİ VE GÜVENLİĞİ
DIŞPATENT olarak kişisel verilerinizin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizin gizliliğine önem vermekteyiz. Bu bağlamda herhangi bir yoldan Şirketimize ulaşan kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz gizlidir. DIŞPATENT ticari faaliyetini yürüttüğü her aşamada söz konusu verilerin gizliliğine riayet etmektedir. Bu bağlamda işbu şirket gizlilik politikasına tam uyum sağlanmaktadır. Muhtelif yollardan toplanan kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin yetkisiz kişilerin eline geçmemesi, veri sahibin haklarına zarar gelmemesi-mağdur olmaması ve verilerin korunabilmesi için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. Ek olarak hukuka uygunluk çerçevesinde kişisel verileri ve/veya özel nitelikli kişisel verileri paylaştığımız üçüncü kişilerden de gerekli olduğu durumlarda veri koruması talep edilmektedir. Yine yazılım programlarımız güncellenmekte ve devamlı olarak yenilenmektedir. Üst düzey koruma sağlanması için teknolojik açıdan gereklilikler yerine getirilmekte ve standartlara uygunluk sağlanmaktadır.

8. VERİLERİN GÜNCELLİĞİ
DIŞPATENT bünyesinde güncellik ilkesi esastır. Zira muhtelif şekillerde elde edilen kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler gerekli olduğu durumda ya da taleple güncellenebilmektedir. Güncellemeye ilişkin gerekli önlemler de DIŞPATENT tarafından alınmaktadır.

9. VERİLERİN DOĞRULUĞU
Beyan edilen kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin doğruluğu ilkesi DIŞPATENT tarafından benimsenmiştir. DIŞPATENT müşterilerinin veya temas halinde olduğu gerçek ve tüzel kişilerin beyan ettiği kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda değildir. Zira bu husus hukuken ve çalışma prensiplerimiz doğrultusunda mümkün değildir. Bu bağlamda beyan edilen verilerin doğru olduğundan bahisle işlemler yürütülmektedir.

10. KİŞİSEL VERİLERİN VE/VEYA ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi DIŞPATENT’e ait Aydınlatma Metinlerindeki amaçlar paralelinde gerçekleştirilmektedir. Söz konusu Aydınlatma Metinleri işlenen kişisel veriye ve/veya özel nitelikli kişisel veriye göre değişkenlik gösterebilmektedir. Aydınlatma Metinlerindeki farklılığa paralel olarak kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin işlenme amaçları da değişkenlik gösterebilmektedir.

11. SÖZLEŞME İLİŞKİSİ İÇERİSİNDE KİŞİSEL VERİLERİN VE/VEYA ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİ
Müşteriler veya muhtemel müşterilerle sözleşme ilişkisi kurulmuş ise, sözleşme uyarınca toplanmış olan kişisel veriler açık rıza alınmaksızın DIŞPATENT tarafından işlenebilir. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi söz konusu olduğu durumda açık rıza ya da Kanun’un 6. Maddesi kapsamındaki hukuki sebeplere dayanılarak veri işlenebilmektedir. Söz konusu veriler mal ve/veya hizmetin ifası, sözleşmenin icrası, ticari faaliyetin yürütümü çerçevesinde kullanılmaktadır. İşbu veriler müşterilerle iletişime geçerek her zaman güncellenebilir.

12. OTOMATİK SİSTEMLER VASITASIYLA İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE/VEYA ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLER
Otomatik sistemler aracılığıyla kişilerin açık rızası olmaksızın elde edilen bilgilerden edinilen veriler kişilerin aleyhine kullanılamaz. DIŞPATENT otomatik sistemler vasıtasıyla işlenen kişisel verilerde ve/veya özel nitelikli kişisel verilerde ilgili mevzuat hükümlerine uygun davranmaktadır.

13. DIŞPATENT’İN ÇALIŞANLARINA AİT KİŞİSEL VERİLER VE/VEYA ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLER

 •  HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLER ÇERÇEVESİNDE YAPILAN İŞLEME :
  Çalışanlara ait kişisel veriler, verinin işlenmesine ilişkin ilgili Kanunda açıkça hüküm bulunması veya veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirilmesi maksadıyla açık rızası alınmaksızın DIŞPATENT tarafından işlenebilir.
 • İŞ SÖZLEŞMESİ VE İŞ İLİŞKİSİ UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ :
  Çalışanların kişisel verileri şirketle çalışanların iş ilişkisinin sağlanabilmesi için gerekli olduğu kadar ölçülülük çerçevesinde çalışanların açık rızası alınmaksızın işlenebilmektedir. DIŞPATENT her koşulda çalışanlara ait verilerin korunmasını, gizliliğini ve bu hususta gereken tedbirleri alacağını taahhüt etmektedir.
 • ÇALIŞANLARA AİT ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ :
  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi için verisi işlenecek kişinin açık rızası ve ek olarak Kurul tarafından öngörülen gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. DIŞPATENT 6698 Sayılı Kanun’a ve Kurulun esaslarına uygunluk çerçevesinde özel nitelikleri kişisel verileri işlerken gerekli olduğu durumda hem ilgilinin açık rızasını hem de Kurul’un belirlediği gereken önlemleri almaktadır. Ancak özel nitelikli kişisel veriler Kanunda öngörülen istisnai hallerle ilgili kişinin açık rızası olmaksızın sınırlı ve ölçülü olmak koşuluyla işlenebilir.
 • OTOMATİK SİSTEMLER VASITASIYLA İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER :
  Çalışanların otomatik sistemlerde bazı kişisel verileri işlenebilmektedir. Söz konusu veriler çalışanların performans değerlendirmesinde, istatistiki verilerin tutulmasında, şirket için terfilerde ve puanlamalarda kullanılmaktadır. Çalışanların kendilerine ilişkin ortaya çıkan aleyhe sonuçlara itiraz hakkı bulunmaktadır. İtiraz, şirket içi kurallara ve prosedüre uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Söz konusu itiraz şirket içinde değerlendirmeye tabi tutulmaktadır.
 • KİŞİSEL VERİLERİN ÇALIŞANLARIN YARARINA İŞLENMESİ :
  Çalışanlara ait kişisel veriler, çalışanın menfaatine ilişkin işlemler için iş sözleşmesinin sağladığı ilişki çerçevesinde açık rıza alınmadan DIŞPATENT tarafından işlenebilmektedir. Yine DIŞPATENT ile iş ilişkisine ilişkin ihtilaflar içinde, Şirket çalışanlara ait kişisel verileri işleyebilir.
 • ŞİRKET İÇİ TELEKOMÜNİKASYON, İNTERNET VE İLETİŞİM :
  İşin ifasının daha kolay sağlanabilmesi adına DIŞPATENT tarafından şirket içi çalışanlara bilgisayar, telefon, araba, uygulamalar, yazılımlar ve e-posta tahsis edilebilmektedir. DIŞPATENT aydınlatma yükümlülükleri kapsamında tahsis ettiği araçlar üzerindeki kişisel verileri kontrol edebilir ve denetleyebilir. Çalışan ise kendisine tahsis edilen araçları özel amaçları için kullanamaz. Sadece işin ifasını sağlamak maksadı ile kullanması zorunludur. Yine çalışan DIŞPATENT ile çalışma ilişkisinin başladığı andan itibaren tahsis edilen araçlarda iş ve işin gerekliliği dışında hiçbir veri, bilgi bulundurmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

14. KİŞİSEL VERİLERİN VE/VEYA ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN YURT İÇİ VE YURT DIŞINA AKTARILMASI
DIŞPATENT, Kişisel Verilerin Korunması Kanununda öngörülen şartlara uygun olarak ve Kurul’un belirlediği esaslar çerçevesinde kanuna uygunluk halleri kapsamında veyahut ilgili kişinin açık rızası ile yurt içi ve yurt dışına veri aktarımı yapabilmektedir. DIŞPATENT kişisel verileri ve/veya özel nitelikli kişisel verileri aktarırken 6698 Sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun davranmaktadır.

15. DENETİM VE İŞLEM GÜVENLİĞİ
Muhtelif yollardan toplanan kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin yetkisiz kişilerin eline geçmemesi, veri sahibin haklarına zarar gelmemesi-mağdur olmaması ve verilerin korunabilmesi için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. Ek olarak hukuka uygunluk çerçevesinde kişisel verileri ve/veya özel nitelikli kişisel verileri paylaştığımız şirketlerden de gerektiği durumda veri koruması talep edilmektedir. Yine yazılım programlarımız güncellenmekte, devamlı olarak yenilenmekte ve geliştirilmektedir. Üst düzey koruma sağlanması için teknolojik açıdan tüm gereklilikler yerine getirilmektedir ve standartlara uygunluk sağlanmaktadır. Tüm bunlara paralel olarak DIŞPATENT kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin korunabilmesi için gereken tüm iç ve dış denetimleri yaptırmaktadır.

16. VERİ İHLALLERİNİN BİLDİRİMİ
Verilerle ilgili herhangi bir ihlal durumu söz konusu olduğunda, DIŞPATENT kendisine bildirilen ihlalleri gidermek için derhal üzerine düşeni yapmak için harekete geçer. İlgilinin zararını en aza indirebilmek için gereken tedbirleri alır. İhlallerin bildirimi için şirketimizin internet sitesinde belirtilen usullere göre başvuruda bulunabilirsiniz. Ek olarak kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin dışarından yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda şirket söz konusu hususu direk Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirmektedir.

17. BİLGİ TALEP EDEN VERİ SAHİBİ İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. maddesinde veri sahibinin hakları hüküm altına alınmıştır. DIŞPATENT kanun uyarınca veri işlemeden önce ilgili kişinin aydınlatılmasını ve gerektiği durumda açık rızasının alınmasını, veri işlendikten sonra ilgili kişinin verisi hakkında bilgi talep etme, güncelleme, silme, yok etme ve anonim hale getirme hakkı olduğunu kabul etmektedir. İlgili kişiler “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Bilgi Talep Formu” vasıtasıyla https://dispatent.com.tr/ web adresindeki ilgili linkten aşağıdaki haklara sahiptir;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talepetme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) “Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi” başlıklı kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) Eksik ya da yanlış işlenmiş verinin düzeltildiğini veya ilgilinin talebi üzerine verinin silindiğini veyahut yok edildiğine ilişkin bilginin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Başkası adına yapılan bilgi talebi de şirket tarafından cevaplanmayacaktır. Bilgi talebinde bir başkası adına yapılan başvuru yapıldığı DIŞPATENT tarafından tespit edilirse; DIŞPATENT’in her türlü dava ve talep hakkı saklıdır. İlgili kişinin DIŞPATENT’ e ulaştığı tarihten itibaren mümkün olan en kısa sürede ve geç otuz gün içerisinde cevaplanacaktır. DIŞPATENT gerekli görürse başvuru yapan ilgili kişiden başka bilgi ve belge talep edebilecektir.
DIŞ PATENT MARKA TESCİL VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

Gizlilik Politikası PDF dosyası